Mobbing på skolen

Alle har rett på en trygg og god skolehverdag. Her vil du lære hva du kan gjøre dersom du opplever mobbing på skolen.

Photo 1487360920430 E18A62E59Ad2

Hva er mobbing?

Mobbing er når noen får deg til å føle deg dårlig og lei deg gang på gang, og du ikke klarer å stanse det.

Det kan være slag, spark og lugging, eller baksnakking, utestengelse, ryktespredning og bildedeling. 

Det er heller ikke greit hvis noen kaller deg stygge ting, eller læreren kjefter på deg foran hele klassen.

Det er vanskelig å lære når du er redd, sint eller lei deg. Derfor er det viktig at du sier fra til en voksen slik at de kan hjelpe deg.

Barnet mitt blir mobbet

Mobbing er handlinger mot barnet ditt som får barnet til å føle deg mindre betydningsfull, og som det ikke klarer å stanse. 

Det kan for eksempel være snakk om direkte handlinger som slag, spark og lugging, eller indirekte handlinger som baksnakking, utestengelse, ryktespredning og bildedeling.

Dersom barnet ditt opplever krenkelser som å bli utestengt eller kalt stygge til andre barn eller kjeftet på av en voksen foran andre, er det heller ikke greit. 

Det viktigste tegnet på at man må si ifra at barnet ikke opplever å ha det trygt og godt i hverdagen og ikke viser tegn til å glede seg over å gå i barnehagen eller på skolen. 

Dette gjelder også for barn som selv utsetter andre for mobbeatferd, for eksempel gjennom å slå og sparke andre. Disse barna trenger også hjelp fra voksne til å få det bedre, og det må aldri være barnas ansvar alene å skulle endre på egen atferd.

Barnet mitt går i barnehagen

Hvordan si ifra

De voksne kan ikke hjelpe deg uten at de vet hvordan du har det. Derfor må du fortelle det til noen hvis du ikke har det bra og de voksne ikke har oppdaget det.

Det kan være vanskelig eller flaut å fortelle at du ikke har det godt på skolen. Men husk at den voksne må ta deg på alvor når du sier ifra.

Melde fra skriftlig

Melde fra muntlig

  • Du kan avtale et møte med kontaktlærer, sosiallærer, rektor, eller en annen voksen ved skolen.
  • Du kan ta det opp i utviklingssamtale med kontaktlærer.

Hvordan ta det opp med skolen

  • Dersom barnet ditt forteller om krenkende hendelser på skolen, eller du mistenker at barnet blir utsatt for mobbing og utestengelser, bør du varsle skolen med én gang.
  • Du kan melde til enhver voksne ansatte på skolen, som har plikt til å informere rektor, eller du kan melde direkte til rektor. 
  • Du kan bruke denne malen for å melde fra, eller du kan skrive en e-post eller avtale et møte. 
  • Husk at du må få med barnets perspektiv: “Mitt barn forteller at…”

Hva skal skolen gjøre?

Når du har sagt ifra om at du ikke har det bra, må skolen gjøre alt de kan for at du skal få det bedre. 

Skolen skal lage en skriftlig aktivitetsplan. Det er en plan for at du skal få det bedre. I denne planen står det hvilket ansvar de voksne på skolen har for dette.

Du skal være med og bestemme planen. 

Hva skal skolen gjøre?

Når du melder fra om at barnet ditt ikke har det trygt og godt på skolen, skal skolen trygge dere på at de tar dette på alvor. Dette gjøres som regel i et møte, per telefon, eller på e-post.

Skolen skal lage en skriftlig aktivitetsplan. Det er en plan for at barnet skal få det bedre. I planen skal det stå hvilke tiltak skolen skal iverksette og hvem som er ansvarlig.

Barnet har rett til å bli hørt i utformingen av sin aktivitetsplan. 

En plan som skal hjelpe 

I aktivitetsplanen skal det stå hva de voksne skal gjøre for at barna skal få det bedre på skolen. Det kan for eksempel være:

Passe på elevene

De voksne på skolen passer bedre på elevene både i friminuttene, i gangene og andre steder. De skal gripe inn med én gang hvis noen blir plaget.

Skape trivsel i klasserommet

Lærerne flinkere til å sørge for at elevene har det bra i klasserommet. Det må de gjøre gjennom å skape et inkluderende miljø. Elever og lærere må sammen bli enige om hvordan man vil ha det sammen i klassen, og hvilket ansvar man da har.

Snakke med de som plager

Skolen snakker med elevene som har plaget andre, og foreldrene deres. Det er viktig at disse elevene får hjelp til å stanse mobbingen.

Følge opp utsatte elever

Noen elever synes det er fint med faste samtaletider med en de stoler på, slik at de vet de kan si fra om ting ikke blir bedre.

Vi svarer på dine spørsmål og vi har taushetsplikt

Kjerstin Owren

Mobbeombudet i Oslo

mobbeombudet@oslo.kommune.no 918 68 787