Handlingsplan

Handlingsplan for Elev og lærlingombudet i Oslo for 2017-2020

Elev- og lærlingombudet i Oslo er bystyrets ombud for elever, lærlinger, lærekandidater og privatister i videregående opplæring. Ordningen ble opprettet som prøveordning i 2006, og gjort permanent fra og med 1. januar 2011.

Dette er ombudets handlingsplan for perioden 2016–2020. Handlingsplanen sendes til Oslo Bystyre til orientering. Handlingsplanen tar utgangspunkt i ombudets mandat, som er gjengitt nedenfor, vedtatt av bystyret 07.09.2016:

Mandat for Elev- og lærlingombudet i Oslo:

 1. Ombudet er bystyrets ombud for elever, lærlinger og lærekandidater i videregående opplæring i Oslo. Ombudets virksomhet skal omfatte offentlige skoler og tilbys også elever i skoler godkjent etter friskoleloven. Ombudets virksomhet skal ikke omfatte skoler etter voksenopplæringsloven eller fagskoleloven, men inkludere elever i alderen 16-19 år som tar grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kap. 4 A ved en videregående skole.
 2. Ombudet skal samarbeide med alle parter i videregående opplæring. Ombudet skal skape møteplasser for å diskutere medvirkning og dyktiggjøre elever, lærlinger og lærekandidater til aktiv medvirkning i læringsarbeidet.
 3. Ombudet skal være en informasjonsressurs og veileder for elever, lærlinger, lærekandidater og andre som ønsker informasjon og hjelp knyttet til rettigheter og plikter i videregående opplæring.
 4. Ombudet skal gjennomføre opplæring og gi støtte til elevtillitsvalgte i elevråd og elevorganisasjoner.
 5. Ombudet skal kontrollere at elever, lærlinger og lærekandidater i videregående opplæring får sine rettigheter ivaretatt, og gi tilbakemelding til politiske og administrative myndigheter i Oslo om hvordan deres vedtak følges opp, fra et elev- og lærlingperspektiv.
 6. Ombudet skal være organisert som en egen enhet og utføre sitt arbeid på fritt og selvstendig grunnlag, uavhengig av administrativ og politisk ledelse i kommunen. Ombudet skal samarbeide med mobbeombudet i Oslo.
 7. Ombudet skal legge frem en årlig rapport for sin virksomhet og utarbeide en handlingsplan med mål og tiltak over fireårsperioder.
 1. Spre kunnskap om rettigheter og plikter, jf. Mandatet punkt 3.

Mål: Elever, lærlinger og lærekandidater skal være informert om rettigheter og plikter i videregående opplæring.

Tiltak:

  1. Ha oppdatert oversikt over regelverk om rettigheter for elever og lærlinger på Elev- og lærlingombudets nettside. Oppgradere nettsiden ved behov, i første omgang i 2017.
  2. Samarbeide med øvrige ombud, Mobbeombudet i Oslo, Elevorganisasjonen i Oslo, Utdanningsetaten, Fylkesmannen i Oslo og Akershus og Utdanningsdirektoratet for å sørge for korrekt og enhetlig informasjon.
  3. Være tilgjengelig og synlig på sosiale medier med informasjon om ombudet og aktuelle rettigheter. Bruke lokal- og regionalmedia der det er naturlig.
  4. Besvare spørsmål om rettigheter og plikter fra elever, lærlinger, lærekandidater og andre.
  5. Samarbeide med andre instanser som driver svartjenester og informasjonsarbeid rettet mot ungdom, f.eks. rådgivere i skolen, ung.no, Barneombudet og Elevorganisasjonen.
  6. Gi alle lærlinger i Oslo anledning til å møte ombudet ved å delta på lærlingsamlinger i regi av Utdanningsetaten eller opplæringskontorer. Ved behov arrangerer ombudet samlinger om lærlingers rettigheter og informerer om Elev- og lærlingombudet til partene i fagopplæringen.
  7. Tilby informasjonsmateriell og skolebesøk for å spre informasjon om rettigheter og plikter. Prioritere informasjon til elever i 16-19 års alder på grunnskolenivå som inntil nå ikke har vært under Elev- og lærlingombudets mandat.
  8. Delta med stand og informasjonsmateriell på aktuelle messer, for eksempel YoU-messen.
 1. Bistand i enkeltsaker, Mandatet punkt 3.

Mål: Å bidra til å at eleven og skolen, lærlingen og bedriften finner gode løsninger på problemer i tråd med elevens og lærlingens rettigheter.

Tiltak:

  1. Svare på spørsmål om rettigheter og plikter hos elever og lærlinger i løpet av kort tid.
  2. Der det er utfordringer eller problemer, skal ombudet bistå eleven og lærlingen i selv å finne en løsning i samarbeid med skolen/bedriften. Ordinære kanaler for tilbakemelding skal være uttømt før ombudet eventuelt går inn i saken. Ombudet går kun inn i en sak med samtykke fra eleven/lærlingen det gjelder og avklarer alle initiativ i saken underveis.
  3. Når ombudet går inn i en elevsak, skal ombudet kontakte ledelsen på skolen det gjelder for å opprette en dialog og bidra til å finne en løsning der elevens rettigheter blir ivaretatt. Om sakens omfang tilsier det, varsles Områdedirektør for videregående opplæring i Utdanningsetaten eller skolestyret for en friskole, jf. punkt 2.2.
  4. Når ombudet går inn i en lærlingsak, skal ombudet opprette dialog med lærebedrift, opplæringskontor og Avdeling for fagopplæring i Utdanningsetaten, i tråd med lærlingens ønsker, jf. punkt 2.2. Målet med dialogen er å finne en løsning i saken der lærlingens rettigheter blir ivaretatt.
 1. Styrke medvirkningen, Mandatet punkt 2.

Mål: Læringsprosessen og medbestemmelsen for elever, lærlinger og lærekandidater skal styrkes gjennom mer og bedre medvirkning.

Tiltak:

  1. Jevnlig møte relevante organisasjoner for å drøfte aktuelle problemstillinger i videregående opplæring. Delta på eller arrangere relevante seminarer.
  2. Se arbeidet med å styrke medvirkningen i sammenheng med punkt D, om opplæring av elevtillitsvalgte. Elevtillitsvalgte skal mobiliseres til å arbeide for bred, aktiv medvirkning, ikke bare påvirkning gjennom elevrådet.
  3. Ombudet skal prioritere å møte på Elevorganisasjonens elevforsamlinger og andre møter mellom elevrådene.
  4. Informere om elevers og lærlingers rett til medvirkning og spre eksempler på god praksis.
 1. Opplæring av tillitsvalgte, Mandatet punkt 4.

Mål: Elevrådene og elevorganisasjonene skal tilføres den kompetansen som kreves for å utføre sine oppgaver på en god måte.

Tiltak:

  1. Ombudet skal tilby alle elevtillitsvalgte opplæring innen rettigheter, organisasjons- og tillitsvalgtarbeid, problemløsning og tilknyttede felter, og skal være en lett tilgjengelig rådgiver og støttespiller for elevråd og elevorganisasjoner i Oslo.
  2. Arrangere egne kurs for elevrådsledere, alene eller i samarbeid med andre, dersom elevrådene rapporterer behov om dette.
  3. Tilby skolene skolering av elevrådene en gang årlig. Spre informasjon om en god praksis på elevrådsarbeid samt en standard for oppfølging av elevrådet på skolene.
  4. Sørge for at Elevorganisasjonen og ombudet framstår som to atskilte virksomheter; ombudet som offentlig instans under bystyret, Elevorganisasjonen som interessepolitisk aktør. Ombudet skal gi Elevorganisasjonen nødvendig opplæring og støtte.
 1. Informasjon til politiske aktører, Mandatet punkt 5.

Mål: Ombudet skal gi innspill til og understøtte beslutninger på politisk og administrativt nivå som berører den videregående opplæringen.

Tiltak:

  1. Innhente og dele informasjon om effekter av bystyrets vedtak og rettighetssituasjonen i den videregående opplæringen.
  2. Rapportere for hvert kalenderår i årsrapport til bystyret.
  3. Føre detaljert statistikk over innkomne henvendelser for å avdekke eventuelle mønstre og utfordringer i sektoren.
  4. Ha jevnlige møter med aktuelle direktører i Utdanningsadministrasjonen og ledelsen i byrådsavdelingen.
  5. Følge arbeidet til Bystyrets Kultur- og utdanningskomité, og avgi høringsinnspill i saker der det er naturlig.
  6. Følge arbeidet til Yrkesopplæringsnemnda, og bidra med innspill til nemnda.
  7. Utføre egne undersøkelser om tilstanden i sektoren etter behov.