Slik klager du

Arbeidslivet er ofte mindre formelt i omgangstonen enn du kan være vant til fra skolen. Derfor er det sjeldnere at du klager skriftlig og formelt i en bedrift, men det er noe du kan og bør gjøre hvis saken er alvorlig nok. Da har du nemlig dokumentasjon på at du tok opp saken.

Når du klager så setter du i gang en formell prosess hvor lærebedriften, kommunen, Arbeidstilsynet og/eller Fylkesmannen må forholde seg til det du tar opp. Hvordan du klager avhenger litt av hva du klager på, men noen ting er felles for alle klager. Dette finner du under «Generelt».

OBS! Du bør ha lest «Slik forandrer du noe» i menyen til venstre før du tenker på å klage!

 1. Generelt
 2. Klage på arbeidsforholdene
 3. Klage på opplæring
 4. Klage på lønn/arbeidstid
 5. Klage på fag-/svenneprøveresultat
 6. Klage på heving/endring av lærekontrakt og tap av rett

Generelt

Dette er noen ting som gjelder alle klager:

 • Klagen må være skriftlig og underskrevet av deg eller noen du har gitt fullmakt. Sett opp klagen i et formelt brev. Se nedlasting av maler for å se eksempler på dette.
 • Klagen bør innledes med en kort forklaring på hva det klages på – for eksempel «Jeg ønsker å klage på ulovlig bruk av overtid.»
 • Deretter bør klagen inneholde informasjon om hvordan du mener forholdene er – faktainformasjon om hva som skjer/har skjedd. Vær så konkret som mulig. For eksempel: «Den siste uken har jeg blitt pålagt å jobbe 14-timers skift tre ganger – mandag, tirsdag og fredag.»
 • Så bør klagen si noe om hvorfor du mener forholdene er feil – for eksempel «Arbeidstiden er langt utover det som tillates av lov eller avtale.»
 • Så bør klagen si noe om hva du ønsker av tiltak. For eksempel: «Jeg ber om at bruken av overtid begrenses, slik at den kommer inn under lovens rammer.» Det er bra hvis du kan komme med forslag.
 • Husk å underskrive klagen.
 • De du klager til bør svare innen rimelig tid, normalt 3 uker. I alvorlige saker hvor det er snakk om lovbrudd, bør reaksjonen komme med én gang!
 • Hvis du ikke får medhold i en klage til en offentlig instans (Utdanningsetaten, Arbeidstilsynet, Fylkesmannen), kan du som regel klage på det vedtaket (anke) – men ikke på vedtak gjort av Arbeidstilsynet. Du kan ikke alltid klage på resultatet av anken. Hvis bedriften ikke gjør som de skal, så kan du alltid klage på det til Utdanningsetaten og Arbeidstilsynet.

Bruk den hjelpen du kan få av elev- og lærlingombudet, Elevorganisasjonen og fagforening/tillitsvalgt.

Klage på arbeidsforholdene

Arbeidsmiljøloven og opplæringsloven har strenge krav til ditt arbeidsmiljø. Hvis disse ikke følges, må bedriften rette det opp med én gang. Her er noen forslag til hvordan du kan gå fram for å ta opp problemer:

 1. Si fra til overordnet med én gang. Hvis ikke noe skjer, bør du notere ned hva du har tatt opp.
 2. Hvis overordnet ikke gjør noe, ta kontakt med verneombud med en gang (hvis bedriften har mer enn 10 ansatte). Verneombudet kan stanse lovstridig arbeid.
 3. Hvis bedriften ikke har verneombud eller verneombudet ikke gjør noe, men du har tillitsvalgt, så ta kontakt med tillitsvalgt med en gang.
 4. Hvis det ikke hjelper å ta kontakt med verneombud eller tillitsvalgt eller overordnet, så ta kontakt med fagforeningen din (hvis du er medlem av en), eller ring Arbeidstilsynet på 815 48 222. De gir deg veiledning om hva du skal gjøre videre.
 5. Hvis bedriften er medlem av et opplæringskontor, så kan du også ta kontakt med dem for å få forholdene rettet opp.
 6. Du bør også ta kontakt med fagopplæringsavdelingen i Utdanningsetaten hvis ikke forholdene rettes opp. De kan frata bedriften godkjenning som lærebedrift om nødvendig.

Du kan få hjelp av elev- og lærlingombudet eller fagforeningen din gjennom hele prosessen.

Klage på opplæring

Hvis du ikke er fornøyd med hvordan opplæringen din foregår, kan du gå fram på følgende måte:

 1. Ta det opp med den det gjelder – som regel instruktør. Husk å notere ned på forhånd hva du ikke er fornøyd med.
 2. Hvis dette ikke hjelper, ta kontakt med faglig leder. Tillitsvalgt i bedriften kan også hjelpe deg.
 3. Hvis faglig leder heller ikke tar tak i det du ønsker, så kan du ta kontakt med opplæringskontoret, hvis bedriften er medlem av et sånt, og du har avtalen din med dem.
 4. Hvis det ikke hjelper å ta kontakt med faglig leder/opplæringskontor, kan du ta kontakt med fagopplæringsavdelingen i Utdanningsetaten.

Elev- og lærlingombudet kan hjelpe deg gjennom hele prosessen.

Klage på lønn/arbeidstid

Hvis du mener du får feil lønn, er det noe du må ta opp med bedriften. Lønna skal være regulert i avtalen din, eller av tariffavtale hvis du har det eller avtalen henviser til tariffavtale (avtale mellom fagforening og bedrift). Hvis du ikke får utbetalt lønn, kan det være ulike grunner til det, og det er viktig at du får vite hvorfor. Jobber du for mye, kan det være ulovlig, og Arbeidstilsynet kan gripe inn.

Feil lønn:

 • Sjekk hva som står i avtalen din.
 • Sjekk hva som står på lønnsslippen din.
 • Noter det ned hvis du har overtidstimer (timer utover avtalt arbeidstid).
 • Ta det opp med bedriften hvis du mener du har fått utbetalt feil lønn.
 • Husk at for overtid skal du ha full timelønn som hjelpearbeider og 40% tillegg av det.
 • Fagforeningen din (hvis du er medlem) kan hjelpe deg med å få rettet opp lønn.

Manglende lønnsutbetaling:

Ta kontakt med bedriften med en gang hvis du ikke har fått lønn når du skal. Tida går veldig fort! Få beskjed om hvorfor du ikke har fått lønn – om bedriften ikke kan eller om bedriften ikke vil utbetale.

Arbeidstilsynets faktaside om manglende lønnsutbetaling gir deg veiledning i hva du kan gjøre.

Du kan også få bistand av elev- og lærlingombudet eller fagforening.

Klage på fag-/svenneprøveresultat

Resultatet på fag-/svenneprøven din er veldig viktig for dine framtidsutsikter. Bestått fagprøve = bedre lønn! Derfor er det også veldig klare klageregler for disse prøvene.

 • Du eller den du gir fullmakt kan klage.
 • Klagen kan ende med at du går opp i karakter fra ikke bestått til bestått, at prøven blir annullert, eller at ingenting endres.
 • Avgjørelsene i disse sakene er endelige.
 • Du skal ha fått informasjon om muligheten til å klage, klagefristen og om hva klagen skal inneholde.
 • Du har rett til å få få gjøre deg kjent med ditt eget arbeid og retningslinjene til sensorene.
 • Klagefristen er 3 uker på vurdering av den praktiske delen av prøven, og 10 dager på karakter på teoretisk del. Fristen avbrytes når du ber om begrunnelse og løper på nytt fra du har fått begrunnelsen.
 • Klagen skal nevne hva du klager på og gi opplysninger som kan gjøre det mulig å avgjøre om du har klagerett og om klagefristen er holdt.
 • Alle klager skal sendes til yrkesopplæringsnemnda i Oslo.
 • Hvis du ikke får medhold i klage på formelle feil eller andre ikke-faglige forhold som har påvirket resultatet, kan du klage på vedtaket.
 • Får du medhold om formelle feil som kan ha påvirket resultatet, skal du få gjennomføre ny prøve så snart som mulig.

Mer om reglene som gjelder for klage på karakterer, kan du lese hos Utdanningsetaten i Oslo

Klage på heving/endring av lærekontrakt og tap av rett

Det er Utdanningsetaten i Oslo som bestemmer om en lærekontrakt kan heves. Hvis du er uenig i et vedtak om å heve kontrakten eller om ikke å heve en kontrakt du har krevd hevet, så kan du klage på det vedtaket. Du kan klage på formelle feil, som at du ikke har fått uttalt deg muntlig for den som skal gjøre vedtaket når lærebedriften har bedt om heving, eller på bruk av skjønn – altså om det er grunnlag for heving på grunn av vesentlige brudd på pliktene, at den andre parten er ute av stand til å fortsette i læreforholdet eller at det ikke tas hensyn til at du mener det er urimelig ulempe å fortsette i læreforholdet.

Dersom du frivillig har gått med på heving av lærekontrakten, kan du bli fratatt retten til videregående opplæring. Da klager du til Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

For klaging på andre vedtak klager du til Utdanningsetaten i Oslo.