Lærling med problemer

deprimertSliter du som lærling?

En del lærlinger har problemer med å lære det de skal enten på grunn av lærevansker eller psykiske problemer. Som ansatt har du krav på et forsvarlig arbeidsmiljø når det gjelder faktorer som kan innvirke på din fysiske og psykiske helse og velferd, jf. Arbeidsmiljøloven § 4-1. Det er lurt å si ifra til sjefen hvis du opplever arbeidsmiljøet som vanskelig. Kom gjerne med forslag til hva som kan gjøres!

 

Tilpasset opplæring
Som lærling har du krav på tilpasset opplæring jf. Opplæringslova § 1-3. Det er viktig at du sier ifra til veilederen din hvordan du lærer best slik at han eller hun kan ta hensyn til det.

 

Lærevansker
Hvis du har lærevansker, kan det være lurt å be om hjelp fra Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT). De kan lage en sakkyndig vurdering og komme med tips til hvordan du kan lære best mulig i din bedrift. Kan hende behøver du å skjermes en periode, få oppgaver skriftlig, sette opp delmål, forutsigbarhet, faste rutiner, mer repetisjon eller hyppigere tilbakemeldinger?

Hvis du trenger mye ekstra veiledning på grunn av lærevanskene, kan det hende bedriften kan søke om ekstra tilskudd hos Utdanningsdirektoratet.

Du kan ha krav på særlig tilrettelegging av fag-/svenneprøve slik at du får vist hva du kan. Du må ha sakkyndig vurdering fra PPT eller legeerklæring. Aktuell tilrettelegging på fag-/svenneprøven kan være:

  • Utvidet tid
  • Opplesing/forklaring av oppgaven
  • Mer bruk av muntlig dokumentasjon eller mer bruk av skriftlig dokumentasjon.
  • Døvetolk

Søk om tilrettelegging i god tid til Utdanningsetatens, Avdeling for fagopplæring.

 

Psykiske problemer
Vi alle har dårlige dager eller perioder i livet som er vanskeligere enn andre. Men hvis du har psykiske problemer som går utover jobben, kan det hende du behøver hjelp for å få gjort noe med det.

Du bør først snakke med fastlegen din som kan henvise deg videre ved behov. Er du under 18 år, kan du få hjelp på BUP. Er du over 18 år, kan du få hjelp på DPS. Har du vært sykemeldt på grunn av for eksempel depresjon eller angst, kan det hende du kan få hjelp på «Raskere tilbake» ved ett av sykehusene i Helse Sør-Øst.

Helsestasjon for ungdom kan i noen tilfeller tilby samtale med psykolog uten henvisning. Senteret Ung Arena på Grønland tilbyr drop-in samtaler og har psykolog tilgjengelig enkelte dager. Tilbudet gjelder deg som bor i Oslo og som er mellom 12 og 25 år.

Hvis du bare trenger noen å snakke med eller råd og tips, kan du bruke Hjelpetelefonen til Mental helse.

Vær nøye med å melde sykefravær i tråd med arbeidsreglementet i bedriften din. Skaff sykemelding fra lege når du er mye borte på grunn av sykdom og lever den med en gang. Hvis du er sykemeldt en lang periode, vil antakelig bedriften og Utdanningsetaten forlenge læretiden din slik at du rekker å lære det du skal.

Si ifra hvis det er noe sjefen eller veilederen din kan gjøre for at du lettere skal mestre det å gå på jobb.

Har du spørsmål om rettighetene rundt dette? Ta kontakt med Elev- og lærlingombudet! Lykke til!