Reglement for driftsstyrene i Osloskolen

Vedtatt av bystyret 11. november 2009, revidert av byrådet i sak 1072/11 av 22.9.2011.

Kapittel 1. Skolenes og voksenopplæringssentrenes organisering

1-1. Formål

Formålet med driftsstyrereglementet er å regulere driftsstyrenes organisering og arbeid samt forholdet mellom driftsstyret og rektor ved den enkelte grunnskole, videregående skole, Oslo musikk- og kulturskole, Grønland voksenopplæringssenter (heretter kalt Grønland VO) og forholdet mellom driftsstyret og leder for Oslo Voksenopplæring (heretter kalt Oslo VO).

1-2. Virkeområde

Reglementet gjelder for alle driftsstyrene i Oslo-skolen opprettet med hjemmel i kommuneloven § 20 nr. 4 og opplæringsloven §§ 11-1 første ledd og § 11-5 første ledd.

1-3. Driftsstyrenes plassering

Det skal være driftsstyrer ved alle grunnskoler og videregående skoler, ved Oslo musikk- og kulturskole, ved Grønland VO og ved Oslo VO.

Driftsstyret ved Oslo VO omfatter Oslo VO servicesenter, Oslo VO Rosenhof, Oslo VO Sinsen, Oslo VO Skullerud, Oslo VO Smedstua og Oslo VO Åsen. Driftsstyrene plasseres i linjen mellom direktøren for Utdanningsetaten og rektor, og mellom direktøren for Utdanningsetaten og leder for Oslo VO.

1-4. Oppnevning og sammensetning av driftsstyrene

a) Driftsstyrene i grunnskoler med bare barnetrinn har følgende sammensetning:

Medlemmer Varamedlemmer Innstillingsmyndighet
To foreldre Tre foreldre FAU
To ansatte To ansatte Ansatte
Tre eksterne Tre eksterne Bydelsutvalget

b) Driftsstyrer i grunnskoler med ungdomstrinn har følgende sammensetning:

Medlemmer Varamedlemmer Innstillingsmyndighet
To foreldre Tre foreldre FAU
To ansatte To ansatte Ansatte
To elever fra u-trinnet To elever Elevrådet*
Tre eksterne Tre eksterne Bydelsutvalget

* For kombinerte skoler med felles elevråd for barne- ungdomstrinn innstiller ungdomstrinnsmedlemmene i elevrådet ungdomstrinnselever til driftsstyret.

c) Driftsstyrer i kombinerte ungdomstrinn- og videregående (8-13) skoler har følgende sammensetning:

Medlemmer Varamedlemmer Innstillingsmyndighet
To foreldre* To foreldre* FAU i grunnskolen og foreldreforum for videregående
To elever** To elever** Elevrådene
To ansatte To ansatte Ansatte
Tre eksterne Tre eksterne Bydelsutvalget og driftsstyret***

* Én med barn fra ungdomstrinnet og én med barn på videregående nivå
** Én fra ungdomstrinnet og én fra videregående nivå
*** Ved første gangs oppnevning innstiller byrådet til to eksterne medlemmer.

d) Driftsstyrer i de videregående skolene har følgende sammensetning:

Medlemmer Varamedlemmer Innstillingsmyndighet
To ansatte To ansatte Ansatte
To elever Tre elever Elevrådet
Tre eksterne Tre eksterne Driftsstyret

e) Driftsstyret ved hvert av voksenopplæringssentrene har følgende sammensetning:

Medlemmer Varamedlemmer Innstillingsmyndighet
To ansatte To ansatte Ansatte
To elever/verger Tre elever Elevrådet/klasseforeldremøtet
Tre eksterne Tre eksterne Driftsstyrene

f) Driftsstyret ved Grønland VO har følgende sammensetning:

Medlemmer Varamedlemmer Innstillingsmyndighet
To ansatte To ansatte Ansatte
Tre eksterne Tre eksterne Driftsstyret

g) Driftsstyret ved Sogn/Sognsvann/Svebu – skole har følgende sammensetning:

Medlemmer Varamedlemmer Innstillingsmyndighet
To ansatte To ansatte Ansatte
To foreldre* To foreldre FAU
Tre eksterne Tre eksterne Bydelsutvalg

* Dersom det ikke finnes tilstrekkelig antall foreldre som vil påta seg styreverv, kan foreldre innstille ansatte ved Ullevål universitetssykehus, Barne- og ungdomspsykiatrisk senter (Uus-BUP) i stedet.

h) Driftsstyret ved Oslo musikk- og kulturskole, sykehusskolen og Nordre Aker skole har følgende sammensetning:

Medlemmer Varamedlemmer Innstillingsmyndighet
To ansatte To ansatte Ansatte
Tre eksterne Tre eksterne Driftsstyrene

Styremedlemmene oppnevnes for to år om gangen. Det settes ingen nedre aldersgrense for deltagelse i drifsstyrearbeidet.

Byrådet oppnevner styremedlemmer og varamedlemmer. Varamedlemmene oppnevnes fra samme gruppe som medlemmene.

Byrådet kan omorganisere og foreta ny oppnevning av hele styret eller enkeltmedlemmer. Det enkelte styremedlem har rett til å fratre vervet etter eget ønske.

Varamedlemmer i driftsstyrene er ikke personlige. Varamedlemmene rangeres slik at det varamedlem som står øverst innen hver gruppe, møter først. Varamedlem kan ikke være styreleder.

Der det ikke finnes tilstrekkelig antall foreldre/ ansatte/elever som vil påta seg styreverv, kan byrådet treffe vedtak om at andre skal tre inn i foreldrenes/ansattes/elevenes sted.

Dersom ansatte/elever heller ikke vil benytte innstillingsretten, innstiller byrådet på deres vegne.

Dersom et driftsstyremedlem fra elevene eller de ansatte slutter ved skolen/Oslo VO/Grønland VO, eller et foreldremedlem ikke lenger har barn ved skolen, fratrer medlemmet driftsstyret. Eksterne medlemmer oppnevnes fra den enkelte bydel. Ved flytting ut av bydelen erstattes eksterne medlemmer med nye fra samme bydel innstilt av bydelsutvalget. Dersom foreldre har innstilt ansatte ved Uus-BUP i sitt sted, gjelder ikke dette (gjelder kun SSS-skolen).

Eksterne medlemmer kan ikke samtidig være ansatte eller elever ved den skolen der medlemmet skal velges.

Bystyrets medlemmer og varamedlemmer kan ikke velges til driftsstyrene (jf Reglement for bystyret § 43).

1-5. Forfall og fratreden

Har et styremedlem forfall til et møte, innkalles første varamedlem fra den gruppen hvor det er forfall (jf kommuneloven § 16 nr.1).Dersom et medlem trer endelig ut av styret, rykker det første varamedlemmet i gruppen opp som fast medlem.

1-6. Konstituering, leder- og sekretariatsfunksjon

Rektor/leder for Oslo VO innkaller til konstituerende møte i driftsstyret innen én måned etter oppnevning. Valg av leder og nestleder for driftsstyret holdes som flertallsvalg (jf kommuneloven § 35 nr. 3). Elev og ansatt kan ikke velges til leder eller nestleder. Rektor/leder for Oslo VO er ansvarlig for sekretariatsfunksjonen.

Kapittel 2. Saksbehandlingsregler for møter i driftsstyrene

2-1. Møter og møtebok

Driftsstyret treffer sine vedtak i møte. Driftsstyrene kan ikke ha fjernmøter.

Det føres møtebok etter felles mal for alle styrene. Møteboka skal minimum inneholde:

  • opplysninger om tid og sted for møtet
  • fremmøtte og fraværende
  • hvilke saker som ble behandlet
  • hvilke vedtak som ble truffet
  • avstemningsresultatene

Uenighet i driftsstyret kan markeres ved at divergerende forslag til vedtak og/eller stemmeforklaringer protokollføres.

Møteboka godkjennes og underskrives av driftsstyrets leder og sekretær i begynnelsen av påfølgende møte. Utskrift av møtebok oppbevares av skolen/Oslo VO/ Grønland VO og sendes direktøren for Utdanningsetaten etter forespørsel. Driftsstyrene sørger for nødvendig kunngjøring av sine vedtak ved skolen/Oslo VO/Grønland VO.

2-3. Åpne eller lukkede møter

Driftsstyrets møter skal være åpne. Driftsstyret kan selv velge å behandle en sak for lukkede dører hvor hensynet til personvern eller andre tungtveiende private eller offentlige interesser tilsier dette. Debatt om dette foregår for lukkede dører hvis møteleder krever det, eller driftsstyret vedtar det. Personalsaker skal alltid behandles for lukkede dører.

2-4. Fastsetting av møter, saksliste, innkalling og møteledelse

Møte i driftsstyret skal finne sted til tider vedtatt av driftsstyret selv, og ellers når driftsstyrets leder finner det påkrevd, eller minst 1/3 av medlemmene krever det. Driftsstyrets leder setter opp saksliste for det enkelte møte. Innkalling til møtet sendes styremedlemmene med minst én ukes varsel og skal inneholde oversikt over de saker som skal behandles.

Sakslisten til møtet og andre dokumenter som ikke er unntatt fra offentlighet, skal være tilgjengelig for allmennheten. Møte som skal holdes for åpne dører gjøres kjent på hensiktsmessig måte. Dette gjelder spesielt overfor hjemmene.

Møtene i driftsstyret ledes av styrets leder eller nestleder. Har begge forfall, velges en møteleder ved flertallsvalg.

2-5. Vedtaksførhet

Driftsstyret kan bare treffe vedtak hvis minst halvparten av medlemmene er til stede under forhandlingene og avgir stemme i en konkret sak.

2-6. Endring av saksliste og forespørsler

Driftsstyret kan med alminnelig flertall vedta å utsette realitetsbehandlingen av en sak på den utsendte sakslisten. Det kan også treffe vedtak i sak som ikke er oppført på sakslisten, dersom ikke møteleder eller 1/3 av medlemmene motsetter seg dette. Ethvert medlem kan rette forespørsler til lederen i møtet, også om saker som ikke står på sakslisten.

2-7. Avstemninger

Driftsstyremedlemmene har stemmeplikt i møtet. Vedtak treffes med alminnelig flertall av de stemmer som avgis, hvis ikke annet følger av kommuneloven, jf kommuneloven §§ 35-38. Ved stemmelikhet i andre saker enn valg, vil møteleders stemme være avgjørende.

2-8. Habilitetsregler

Habiliteten til driftsstyrets medlemmer reguleres av forvaltningsloven kapittel II og kommuneloven § 40 nr. 3.

2-9. Taushetsplikt

Driftsstyrets medlemmer er underlagt den lovbestemte taushetsplikten som følger av forvaltningsloven §§ 13 -13e (jf § 2-3). Mindreårige (personer under 18 år) skal ikke være tilstede i møte hvis driftsstyret behandler saker som er omfattet av lovbestemt taushetsplikt.

2-10. Elevrådets rettigheter i driftsstyret

Elevrådet i grunnskole med barnetrinn og elevråd for barnetrinnet i kombinerte skoler gis med inntil to medlemmer møte-, tale- og forslagsrett i driftsstyrets møte. Innkalling sendes elevrådet samtidig med at det sendes styremedlemmene, jf punkt 2-4.

2-11. Rektorene ved voksenopplæringssentrene – rettigheter i driftsstyret

Rektorene ved de fem voksenopplæringssentrene har møte- og talerett i driftsstyret for Oslo VO.

2-12. Øvrige saksbehandlingsregler

I tillegg til bestemmelsene i punktene 2-1 – 2-11 gjelder kommunens til enhver tid gjeldende regelverk.

Kapittel 3. Arbeidsområder og oppgaver

3-1. Skolene og voksenopplæringssentrenes arbeidsområder er knyttet til følgende lover og forskrifter:

a) Lov 17.7.1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova)

b) Lov 28.5.1976 nr. 35 om voksenopplæring

c) Lov 04.07.03 nr. 80 om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

d) Forskrift 01.12.1995 nr. 928 om miljørettet helsevern i barnehager og skoler

e) Forskrift 25.4.2003 nr. 486 om miljørettet helsevern

f) Forskrift 28.01.2009 nr. 96 om Oslo kommunes skolefritidsordninger

3-2. Rammer for myndighet/kompetanse

Byrådet kan gi driftsstyret myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker og i typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning.

3-3. Delegasjon til skolene/Oslo VO/Grønland VO

Myndighet som delegeres til Utdanningsetaten kan videredelegeres til driftsstyret, som i hovedsak avgjør i hvilken utstrekning myndighet skal videredelegeres til rektor/leder for Oslo VO. Driftsstyret pålegges å videredelegere myndighet i konkrete personal- og elevsaker. Når det gjelder økonomifullmakter pålegges driftsstyret innenfor den til enhver tid gjeldende økonomifullmakt å videredelegere myndighet som sikrer den daglige driften av skolen/Oslo VO/Grønland VO. Driftsstyret pålegges å videredelegere myndighet som sikrer den pedagogiske daglige driften av skolen/Oslo VO/Grønland VO.

Leder for Oslo VO videredelegerer fullmakter som sikrer den daglige driften til rektorene ved det enkelte voksenopplæringssenter.

3-4. Driftsstyrets oppgaver

Driftsstyret har overordnet ansvar for planlegging og oppfølging av de arbeidsområder som følger av punktene 3-1 og 3-3.

Driftsstyret har avgjørelsesmyndighet i saker som er tillagt det av direktøren for Utdanningsetaten. Direktøren for Utdanningsetaten er ansvarlig for at det til enhver tid foreligger oppdaterte oversikter over myndighet delegert til driftsstyret. Driftsstyret er ansvarlig for at det foreligger oversikt over myndighetsfordelingen mellom driftsstyret og rektor/leder for Oslo VO. Leder for Oslo VO er ansvarlig for at det foreligger oversikt over myndighetsfordelingen mellom leder for Oslo VO og rektorene.

Driftsstyret har ansvar for å vedta skolens/voksenopplæringssenterets budsjett, samt strategisk plan og årsplan. Driftsstyret har ansvar for at skolen/senteret driver skolebasert vurdering. Driftsstyret skal behandle årsbudsjettet innenfor rammene, de spesifiserte kravene og den fristen direktøren for Utdanningsetaten har satt i henhold til instruks for økonomiforvaltning og budsjettforvaltning knyttet til vedtak av det enkelte års budsjett.

Driftsstyret skal behandle saker om miljørettet helsevern, dersom saken bare berører egen skole/Oslo VO/Grønland VO.

Driftsstyret har ansvar for å føre overordnet tilsyn med skolenes/Oslo VOs/ Grønland VOs virksomhet.

Driftsstyret er rektors /leder for Oslo VOs nærmeste overordnede når det gjelder driften av skolen/Oslo VO/Grønland VO.

Driftsstyret skal avgi uttalelser i saker som forelegges det. Dette gjelder blant annet saker som skolen/Oslo VO/Grønland VO får til høring.

Ut over uttalerett i ansettelse av rektor/leder for Oslo VO, skal driftsstyret ikke behandle konkrete personal- og elevsaker.

Driftsstyret skal avgi innstilling eller fremsette forslag til direktøren for Utdanningsetaten i saker som skal avgjøres av sentralt overordnet organ.

Driftsstyret bør hvert år få seg forelagt en oversikt over klagebehandling, inklusive antall klager, klagetyper, behandlingstid for klager og resultatet av klagene.

3-5. Rektors/leder for Oslo VOs oppgaver overfor styret

Ansvar og oppgaver følger av lov, forskrifter, instruks og kommunale retningslinjer, jf bystyrets vedtak 24.05.1995 sak 255 – Skoleledelse i Oslo kommune.

Rektor/leder for Oslo VO har ansvar for den løpende pedagogiske, økonomisk-administrative, personal- og elevmessige driften av skolen/Grønland VO/Oslo VO.

Rektor/leder for Oslo VO delegeres myndighet til å fatte vedtak i enkeltsaker innenfor personal- og elevområdet.

Rektor/leder for Oslo VO er arbeidsgivers representant overfor skolens/Grønland VOs/Oslo VOs personale. Medbestemmelsesavtalene praktiseres i forhold til dette.

Rektor/leder for Oslo VO delegeres innenfor den til enhver tid gjeldende økonomifullmakt myndighet som sikrer den daglige driften av skolen/Oslo VO/Grønland VO.

Rektor/leder for Oslo VO har det løpende ansvaret for skolen/Oslo VOs/Grønland VOs pedagogiske virksomhet. Dette innbefatter planlegging av undervisningen, herunder læreplanarbeid, undervisning og vurdering, herunder skolebasert vurdering.

Rektor/leder for Oslo VO forholder seg direkte til Utdanningsetaten i konkrete elev- og personalsaker, dette omfatter også eget personalforhold.

3-6. Forholdet mellom leder for Oslo VO og rektorene ved voksenopplæringssentrene

Det opprettes en ledergruppe bestående av leder for Oslo VO og rektorene ved voksenopplæringssentrene. Ledergruppen skal være rådgivende for leders innstilling til driftsstyret. Uenighet i ledergruppen skal fremkomme i sakspapirene til driftsstyret.

Rektors ansvar og oppgaver følger av lov, forskrifter, instruks og kommunale retningslinjer.

Rektor har ansvar for den løpende pedagogiske, økonomisk-administrative, personal- og elevmessige driften av voksenopplæringssenteret.

Rektor videredelegeres nødvendige fullmakter, herunder nødvendig myndighet til å fatte vedtak i enkeltsaker på personal- og elevområdet.

Rektor er arbeidsgivers representant overfor det enkelte voksenopplæringssenters personale. Medbestemmelsesavtalen praktiseres i forhold til dette.

Rektor forholder seg direkte til Utdanningsetaten i konkrete elev- og personalsaker der myndighet er delegert til voksenopplæringssentrene. Dette gjelder også rektors eget personalforhold.

Kapittel 4. Rapporteringsansvar og godtgjøring

4-1. Driftsstyrets rapporteringsansvar

Driftsstyret skal behandle de meldinger og rapporter om økonomi og tjenesteproduksjon, herunder skolens/Oslo VOs/Grønland VOs årsregnskap, som overordnet myndighet (bystyre, byråd, byråden, direktør for Utdanningsetaten) bestemmer. Driftsstyret er ansvarlig for skolens/Oslo VOs/Grønland VOs årsmelding.

4-2. Klage over driftsstyrets vedtak

Rektor/leder for Oslo VO plikter i driftsstyrets møte å forlange et vedtak brakt inn for direktøren for Utdanningsetaten, dersom vedtaket etter vedkommendes vurdering strider mot lov, forskrifter eller kommunens overordnede retningslinjer.

4-3. Godtgjøring

Medlemmene i driftsstyrene godtgjøres i samsvar med Reglement for godtgjøring av folkevalgte verv i Oslo kommune punkt 8 utvalgskategori C. Eventuell tapt arbeidsfortjeneste/dekning av utgifter, dekkes i henhold til samme reglement, punkt 14 Tapt arbeidsfortjeneste/dekning av utgifter.

4-4. Ikrafttreden

Reglementet trer i kraft 01.01.2010