Nyheter, 30.08.2012 14:36:

Trosser fagmyndighetene – bygger skole

Reguleringsplan for Kabelgaten 22-26

Bystyret vedtok i går å godkjenne reguleringsplanen for en videregående skole i Kabelgaten på Økern. Skolen ble banket gjennom mot anbefalingene fra samtlige fagmyndigheter: bydelsoverlegen i bydel Bjerke, bydelsutvalget i bydelen og bymiljøetaten kunne ikke anbefale prosjektet, og Plan- og bygningsetaten konkluderer med at de ikke kan anbefale prosjektet, og at «de fysiske forutsetningene for at dette skal kunne bli en skole ikke er tilstede».

Årsaken er at skolens uteareal er svært lite, preget av støy, mørkt og uegnet. Mens faglige normer anbefaler 20 m² per elev, vil denne skolen ha 1,5 m². Elev- og lærlingombudet er meget skeptisk til bystyrets vedtak i saken.

Det stilles naturligvis ikke like strenge krav til uteareal for elever i videregående skole som i barne- og ungdomsskolen, men gode og funksjonelle utearealer er viktig for trivsel, sosialisering og ikke minst fysisk aktivitet i skoletiden. Det er paradoksalt at Oslo kommune bygger slike skoler samtidig som oppmerksomheten om ungdommers manglende fysiske aktivtitet er voksende. I et folkehelseperspektiv er det tvilsomt om slike disposisjoner er fornuftige.

Byrådet viser også til naboskolen Kuben yrkesarena, og at elevene vil kunne benytte arealene der. Men arealene på Kuben – 4 m² per elev – er også langt mindre enn anbefalingene, i tillegg til at de vesentligste uteområdene på Kuben skal finnes i form av takterasser. Ombudet mener det ikke er sannsynlig, slik byrådet håper, at Kubens arealer i praksis vil fungere som en del av utearealene for skolen i Kabelgaten 22-26.

Oslo vil i mange år fremover ha behov for å bygge skoler, og det raskt, samtidig som tomtetilgangen ikke er veldig god. Det er ingen grunn til å tro at dette vil bli lettere i fremtiden. Ombudet har ved flere anledninger påpekt mangler ved det fysiske skolemiljøet på skoler i Oslo. Svaret er ofte at dette ikke kan prioriteres, da det heller bygges nytt enn å gjøre omfattende forbedringer på eksisterende bygg. Ombudet aksepterer dette som et utslag av nødvendig prioritering. Men dersom heller ikke nybyggene tilfredsstiller lovens krav, kan ikke dette argumentet tillegges mye vekt.

Ombudet kan ikke se at bystyret med sitt vedtak ivaretar elevenes rettigheter til et forsvarlig skolemiljø, slik skoleeier er påbudt etter opplæringslovens § 9a-2.

Skrevet av Elev- og lærlingombudet i Oslo.

Bli den første til å kommentere!

Skriv en kommentar