Nyheter, 09.05.2012 15:18:

Narkohundene til bystyret

Miljøpartiet De Grønne har reist et privat forslag til bystyret om å avslutte en samarbeidsavtale Utdanningsetaten har inngått med politiet, der det fremgår at alle de videregående skolene skal ha minst ett ikke-varslet besøk av politi med narkotikahunder i løpet av skoleåret.

Elev- og lærlingombudet har tidligere uttalt seg kritisk til både lovligheten og hensiktsmessigheten av denne avtalen, og i en høringsuttalelse knyttet til det private forslaget gjentas og oppsummeres denne argumentasjonen.

Saken skal behandles i kultur- og utdanningskomiteen i dag kl. 16.30, og ombudet, Elevorganisasjonen og politiet er inviterte til å delta.

I høringssvaret konkluderer ombudet slik:

Det er ikke ombudets oppgave å konkludere med hensyn til lovligheten av politiets arbeid, men som vist i dette notatet er det betydelige, juridisk-faglige innvendinger mot fremgangsmåten. Etter ombudets syn ville disse problemene kunne løses dersom aksjonene ble gjort om til forhåndsvarslede besøk, eventuelt uten hund, og ombudet vil derfor anbefale dette. Ombudet kan ikke se noen vektig grunn til å insistere på overraskende, uanmeldte besøk i politiets og kommunens uttalte målsettinger for samarbeidet.

Selv om lovlighetsspørsmålet skulle bli avklart på en slik måte politiet forutsetter, vil det likevel være grunn til å stille spørsmål ved om denne formen for forebyggende arbeid er ønskelig for samfunnet, selv om det løser problemer for politiet og skolen. Det er også grunn til å stille spørsmål ved i hvilken grad det er hensiktsmessig å bruke kommunens eierskap over tilbyderne av en rettighet for borgerne (utdanning) som brekkstang for å løse problemer innenfor det kriminalitetsforebyggende arbeidet, i den grad det kan gå ut over muligheten borgerne har til å realisere retten til utdanning.

Ombudet stiller seg derfor bak forslaget til vedtak i det private forslaget.

Les hele det fire siders høringssvaret til kultur- og utdanningskomiteen.

Skrevet av Elev- og lærlingombudet i Oslo.

Bli den første til å kommentere!

Skriv en kommentar