Nyheter, 09.12.2011 16:02:

Skolegudstjenester

Church of Sagene
Sagene kirke
Creative Commons License photo credit: buddhjeans

Elev- og lærlingombudet har i dag sendt en henvendelse til Utdanningsdirektoratet om skolegudstjenester. Etter ombudets syn er direktoratets brev om skolegudstjenester upresist og forvirrende for skolene. Særlig gjelder dette for elever som er fylt 15 år, som etter ombudets oppfatning utvilsomt har rett til å søke fritak fra gudstjenester, selv om foreldrene ikke vil underskrive et slikt samtykke.

Her er brevet:

 

Utdanningsdirektoratet,
post@udir.no

REGELVERKET RUNDT SKOLEGUDSTJENESTER

Ombudet har blitt gjort oppmerksom på at enkelte skoler anvender direktoratets tolkningsuttalelse om skolegudstjenester [1] for å rettferdiggjøre tvungen skolegudstjeneste for elever over 15 år.

Det dreier seg altså om tilfeller der eleven ikke ønsker å delta på gudstjeneste, men foreldrene ønsker at eleven deltar, eller vice versa.

Tolkningsuttalelsen berører ikke temaet, men Barnekonvensjonen slår tydelig fast barns religionsfrihet. Denne friheten skal veies opp mot menneskerettighetenes krav om at skolen ikke skal stå i veien for foreldrenes anledning til å oppdra sitt barn i sin tro (oppdragelsesretten). Dette kravet må forstås som en negativ frihet; frihet fra at skolen aktivt påtvinger elevene religiøse overbevisninger i strid med foreldrenes. Det innebærer ikke en positiv plikt for skolen til å oppdra barna etter de respektive foreldrenes ønsker.

Skolen plikter ikke av den grunn å legge til rette for oppdragelsen ved å selv gjennomføre religiøse ritualer. Skolen kan likevel velge å gjennomføre gudstjenester. Spørsmålet blir da hvem sine interesser skolen skal ivareta i det øyeblikk elevenes religionsfrihet står i motstrid til foreldrenes oppdragelsesrett. At skolen ikke tvinger sine elever til å delta hindrer imidlertid ikke foreldrene i å oppdra barna. Oppdragelsesretten kan derfor ikke tillegges mer vekt enn barnets religionsfrihet, og særlig jo eldre barnet er.

Kunnskapsdepartementet slår i sitt rundskriv F-15-07 fast at barn over 14 år selv skal ha anledning til å søke fritak fra opplæringen av overbevisningsårsaker. KD støtter seg med dette på det jeg oppfatter som en juridisk konsensus om at barnet har full religionsfrihet fra fylte 15 år. Det samme prinsippet gjelder for inn- og utmelding av livssynssamfunn, der barnet har full autonomi fra fylte 15 år. Slik jeg forstår rettssituasjonen her, er det uomtvistet at elever over 14 år selv kan kreve seg fritatt skolegudstjenester.

Videre kan det, etter mitt syn, anføres at religionsfriheten må vurderes konkret i enkelttilfeller også for elever under 15 år, blant annet i lys av Barnekonvensjonens artikkel 12.

Jeg ber derfor direktoratet om å oppdatere sine retningslinjer for skolegudstjenester. Slik retningslinjene står nå skilles det ikke mellom barn under 15 år og over 15 år. Det er heller ikke presisert om reglene gjelder bare grunnskoler eller også videregående skoler. Følgende momenter er det etter mitt syn nødvendig å ta inn:

– Autonom fritaksrett for barn over 15 år
– At skolegudstjeneste også skal drøftes med elevrådene og elevene i god tid, særlig på ungdomsskoler og videregående skoler

Til sist ville det etter undertegnedes syn være ønskelig at direktoratet anbefalte eller påla skolene å gå over til aktiv påmelding til gudstjenester i skoletiden. Dagens fritaksordning bidrar til å synliggjøre hvilke elever som har andre religiøse oppfatninger enn majoriteten, på en måte som vanskelig kan begrunnes i noe saklig behov. Retten til å holde sin religiøse oppfatning skjult er hjemlet i menneskerettighetene.

En ordning der elevene/foreldrene må aktivt be om fritak (opt-out) og dette fritaket er begrunnet i religionsfrihet, medfører at man med nødvendighet kan vite at fritatte elever er ikke-kristne. Med et påmeldingssystem (opt-in) ville dette problemet forsvinne, da verken manglende påmelding eller påmelding vil implisere noe om elevens eller foreldrenes religiøse overbevisning.

[1] http://www.udir.no/Regelverk/Tolkning-av-regelverket/Artikler-tolkning/Gudstjenester-i-skoletiden/

Sigve Indregard
elev- og lærlingombud i Oslo

Skrevet av Elev- og lærlingombudet i Oslo.

Bli den første til å kommentere!

Skriv en kommentar